Vastuullisuus tuotteissa

Maalien elinkaari ja raaka-aineet

Euroopan maaliala on ensimmäisiä toimialoja, jotka Euroopan komission kestävän kulutuksen ja tuotannon ja kestävän teollisuuspolitiikan toimintaohjelman alla lähtivät kehittämään koko alaa palvelevaa laskentamenetelmää maalien ympäristövaikutuksille elinkaaren aikana. Elinkaariarvioinnilla tarkoitetaan tuotteen ympäristövaikutusten arviointia koko elinkaaren ajalta, raaka-aineista, tuotannosta, käytöstä jätevaiheeseen tai kiertoon. Maaleille kehitetty laskenta kattoi elinkaaren lisäksi niiden toimivuuden, peittävyyden ja maalipinnan kestävyyden.

Suomessa maalialan yritykset panostavat jo laadullisista syistä tuotteidensa elinkaareen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Pyrkimyksenä on maalien peittävyys ja pysyvyys pinnalla, pinnan suojaaminen ja muut eri käyttökohteisiin tarvittavat ominaisuudet. Laadun ja resurssitehokkuuden lisäksi yritykset kilpailevat myös kestävän kehityksen näkökulmasta. Tuotekehityksessä panostetaan näiden lisäksi myös uusioraaka-aineiden ja uusiutuvien materiaalien parempaan hyödynnettävyyteen.  

Ekologista jalanjälkeä on Suomessa pienennetty myös maalien sävytysjärjestelmien käyttöönotolla. Verrattuna Keski-Euroopassa käytössä olevaan tapaan myydä valmiiksi sävytettyjä maalieriä, sävytysjärjestelmä on resurssitehokas ja ympäristön kannalta kestävämpi: säästöjä syntyy maalien raaka-aineissa, pakkausmateriaaleissa sekä varastoinnissa ja kuljetuksessa. Myös jätteeksi päätyvän maalin määrä on oleellisesti pienempi. Kuluttajille tilauksesta sävytetty maali tarjoaa rajattoman mahdollisuuden eri sävyihin, mutta myös paremman mahdollisuuden valita eri maalityyppien, kiiltoasteiden ja maalin muiden ominaisuuksien välillä.

Lisätietoa: https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/documents/PEFCR_decorative_paints.pdf

Tuotteiden turvallisuus

Suomessa ja EU:ssa maalien valmistusta sääntelee maailman tiukin kemikaalilainsäädäntö. Seuraavat asetukset säätelevät maalien ja niiden sisältämien aineiden turvallisuutta:

REACH-asetus
CLP-asetus
VOC-direktiivi
Biosidiasetus

Suomen maalialan yrityksissä toimii tuoteturvallisuuteen erikoistuneita asiantuntijoita, jotka yhdessä tuotekehityksen kanssa pitävät huolta maalien turvallisuudesta sekä terveys- ja ympäristövaikutuksista. Maaleihin liittyvistä vaaraominaisuuksista ilmoitetaan aina sekä maalipurkin etiketissä että käyttöturvallisuustiedotteessa. Maalin käyttäjän tulee tutustua ohjeistuksiin ja noudattaa niitä maalien turvallisen käytön takaamiseksi.

Ympäristömerkit tuotteissa

Ympäristömerkin tavoitteena on kertoa tuotteen ympäristöystävällisyydestä ja laadusta, ja se myönnetään vain tuotteille, jotka täyttävät ennalta laaditut ympäristön kuormitusta koskevat vaatimukset tuotteen koko elinkaaren aikana. Maaleille on kriteerit sekä pohjoismaisella Joutsenmerkillä että EU-ympäristömerkillä (EU-kukka). Suomessa käytetyin ympäristömerkki maaleissa on Pohjoismainen Joutsenmerkki. Joutsenmerkki kertoo kattavasti tuotteiden ja palveluiden koko elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista.

Muita maaleille myönnettäviä merkkejä ovat Allergia- ja astmatunnus, joka auttaa asiakkaita valitsemaan tuotteita, jotka eivät yleisesti ärsytä, herkistä ihoa tai aiheuta hengitystieoireita. Tunnuksen saaneilta tuotteilta edellytetään tarkat kaavatiedot ja tuoteselosteet. M1 on rakennusmateriaalien päästöluokitus, joka kertoo tuotteen vähäpäästöisyydestä ja paremmasta sisäilmasta. M1-luokituksen myöntää Rakennustietosäätiö hyväksyttyjen tutkimuslaitosten tekemien testien perusteella.

Lisätietoa: https://www.motiva.fi/koti_ja_asuminen/kestava_kuluttaminen_ja_hankinnat/ymparistomerkit